2gether support

Werkwijze Mediation

Intake
Het intakegesprek vindt telefonisch dan wel persoonlijk plaats. in dit gesprek wordt de gang van zaken en de procedure van de mediation met u besproken. Waarbij gekeken wordt of uw kwestie geschikt is voor mediation. Ook worden de juridische en praktische zaken besproken. Globaal wordt het conflict danwel de kwestie benoemd. Inhoudelijk wordt hier nog niet op ingegaan. Dit volgt pas na ondertekening van de mediationovereenkomst.


De Mediation
De meditation bestaat uit een of meer gezamenlijke sessies. Tijdens de eerste bijeenkomst ondertekenen betrokkenen een zogenaamde mediationovereenkomst. Daarin staan de basisregels van mediation en de door betrokkenen gezamenlijk geformuleerde omschrijving van het conflict.

Het mediationcontract
Het gesprek wordt juridisch geregeerd door het mediationcontract, ook wel mediationovereenkomst genoemd. In dit contract, dat afgesloten wordt door de partijen én de mediator, worden de volgende zaken geregeld:

  • spelregels
  • vertrouwelijkheid
  • verdeling kosten
  • aard van het conflict
  • mandaten
  • rol derden (advocaten, adviseurs)


Na het ondertekenen van de overeenkomst begint de mediation. Gemiddeld zijn er vier sessies van anderhalf tot  twee uur nodig om tot een oplossing te komen. Er worden een aantal fases doorlopen.

In de onderzoeksfase krijgen alle partijen de kans om hun verhaal en standpunten te vertellen. In het begin zullen de gesprekken niet makkelijk zijn en soms emotioneel of heftig. Toch is dit belangrijk om alles wat er speelt op tafel te krijgen. Uiteindelijk volgt de onderhandelingsfase, waarin partijen gezamenlijk gaan overleggen om tot gezamenlijk gedragen afspraken te komen. De bereikte overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst: 
de vaststellingsovereenkomst.

Vertrouwelijk

Alles wat mondeling en/of schriftelijke is besproken tijdens het mediationtraject is vertrouwelijk. Pas na akkoord van alle betrokkenen kunnen derden hierover worden geïnformeerd.
Ik ben geregistreerd NMI-mediator en werk dan ook volgens de gedragsregels van het
Nederlands Mediation Instituut.

Mijn ervaring is dat hoe eerder een mediation wordt gestart, hoe groter de kans om tot een oplossing te komen. Een oplossing die wordt aanvaard door alle betrokkenen blijkt duurzamer dan een beslissing die is opgelegd door een derde, zoals bijvoorbeeld een rechter. Bovendien is de kans groter dat de relatie door een gezamenlijke gekozen oplossing weer verbetert of in ieder geval niet verder verslechtert.


De vaststellingsovereenkomst
Wanneer de mediationgesprekken tot een voor alle partijen bevredigend eindresultaat hebben gevoerd, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Dit is een overeenkomst van bijzondere aard, vroeger ook wel dading genoemd. Het bijzondere karakter van de vaststellings-overeenkomst is dat ze kan afwijken van het dwingend recht, mits de afspraken niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Willen de partijen de gemaakte afspraken ook direct afdwingbaar maken, dan wordt aan de overeenkomst een executoriale titel verleend via een notarële acte of een rechterlijk vonnis. De overeenkomst voorziet vrijwel altijd in finale kwijting van partijen ten opzichte van elkaar.

Toelichting
Waar mensen samenleven ontstaan meningsverschillen die kunnen leiden tot conflictsituaties. Een procedure voor de rechter is een optie maar in een aantal gevallen niet de beste, want na een procedure is de verhouding tussen de conflictpartijen meestal verzuurd. De een waant zich winnaar, de ander voelt zich verliezer en daarna werkt de relatie (privé, zakelijk, arbeid) niet meer. Uit de praktijk maar ook uit de rechterlijke macht en door wetgevende initiatieven groeit de interesse in ADR (Alternative Dispute Resolution) of ACR (Alternative Conflict Resolution). Deze vorm van conflictoplossing doet beroep op een bemiddelaar of mediator. Mede door het succes ontstond de behoefte om mediators te gaan opleiden en een soort "kwaliteitslabel" te creëren: registratie en certificering bij het NMI. Tot op heden is in Nederland "mediator" een vrij beroep, wat betekent dat iedereen zichzelf mediator mag noemen. Begin 2004 waren er in Nederland circa 4500 mediators. Een aantal hiervan is geregistreerd dan wel gecertificeerd door het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Deze mediators zijn gebonden aan de gedragsregels van het NMI zoals neutraliteit, onafhankelijkheid, geheimhouding en voortvarend optreden. Zie ook de website van het NMI:
www.nmi-mediation.nl