2gether support

Algemene Voorwaarden

VOOR DIENSTVERLENING
van

2GETHER Mediation & Coaching
 

 

A. ALGEMEEN

 

 

Artikel 1.  Definities

Opdrachtnemer:                       2GETHER Mediation & Coaching, te noemen 2GETHER

Opdrachtgever:                         het bedrijf, de organisatie of natuurlijke persoon waarmee 2GETHER een overeenkomst heeft gesloten.

Deelnemers:                                natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven of de personen die door de opdrachtgever zijn ingeschreven.

Overeenkomst:                          de overeenkomst tot dienstverlening

 

Artikel 2.  Algemeen

2.1.          Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en twee bijzondere delen (over opleidingen en mediation), gelden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van 2GETHER en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

2.2.          De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2GETHER, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.          Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.          Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. afnemer worden door 2GETHER uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5.          Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 2GETHER en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6.          2GETHER is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

 

Artikel 3.  Aanbiedingen en offertes

3.1.          Alle aanbiedingen van 2GETHER zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2.          De door 2GETHER gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. 2GETHER is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk, dan wel middels e-mail binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3.          De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, locatie-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.4.          Een overeenkomst tussen 2GETHER en haar opdrachtgever c.q. afnemer komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht of inschrijving door de opdrachtgever c.q. afnemer en de aanvaarding daarvan door 2GETHER. Een opdracht geldt als aanvaard door 2GETHER, als zij niet binnen veertien dagen uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

3.5.          Indien de aanvaarding (op ondergeschikte) punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 2GETHER daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2GETHER anders aangeeft.

3.6.          Een samengestelde prijsopgave verplicht 2GETHER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7.          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4.  Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.          2GETHER zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2.          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2GETHER het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2GETHER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 2GETHER wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 2GETHER zijn verstrekt, heeft 2GETHER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4.          2GETHER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 2GETHER is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 2GETHER kenbaar behoorde te zijn.

4.5.          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 2GETHER de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6.          Indien door 2GETHER of door 2GETHER ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever ten behoeve van de door 2GETHER, of van door derden beschikbaar gestelde personen kosteloos zorg voor de in redelijkheid benodigde en gewenste faciliteiten.

4.7.          Opdrachtgever vrijwaart 2GETHER voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5.  Wijziging van de Overeenkomst

5.1.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 2GETHER zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3.          Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 2GETHER de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4.          Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 2GETHER daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5.          In afwijking van lid 3 zal 2GETHER geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 2GETHER kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6.  Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1.          De overeenkomst tussen 2GETHER en een opdrachtgever wordt aangegaan oor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.          Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 2GETHER derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7.  Honorarium

7.1.          Partijen kunnen bij het tot stand van de overeenkomst een vast honorarium of uurtarief overeenkomen.

7.2.          Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, per deelnemer en inclusief het door 2GETHER beschikbaar gestelde cursusmateriaal. Bij trainingen en opleidingen met overnachting(en) is de prijs exclusief de kosten van het arrangement.

7.3.          Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

7.4.          Indien 2GETHER met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt onder de voorwaarden van de volgende artikelleden is 2GETHER bevoegd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.5.          Voorts is 2GETHER gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. de lonen zijn gestegen.

7.6.          Bovendien mag 2GETHER het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 2GETHER, dat in redelijkheid niet van 2GETHER mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 2GETHER zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. 2GETHER zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. De opdrachtgever blijft gebonden aan de overeenkomst inclusief de prijsverhoging die daarvan deel uitmaakt.

7.7.          2GETHER behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 8.  Betaling

8.1.          Betaling van facturen van 2GETHER dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door 2GETHER aangegeven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2.          Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.

8.3.          Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,--.

8.4.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 2GETHER op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5.          2GETHER behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.6.          2GETHER heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 2GETHER kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 2GETHER kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9.  Incassokosten

9.1.          In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.2.          Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

9.3.          2GETHER is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen. Indien 2GETHER hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor volledige vergoeding in aanmerking.

9.4.          De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

9.5.          Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9.6.          Iedere betaling van de wederpartij strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10.                      Intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud

10.1.       Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door 2GETHER uitgegeven en beschikbaar gestelde vermogensrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij 2GETHER.

10.2.       Niets uit de door 2GETHER uitgegeven of beschikbaar gestelde vermogensrechten mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 2GETHER.

10.3.        Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door 2GETHER beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

10.4.       Alle door 2GETHER geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van 2GETHER totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met 2GETHER gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.5.       De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.6.       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 2GETHER zo snel als redelijkerwijs mogelijk is daarvan op de hoogte te stellen. Alsmede dient opdrachtgever aan beslagleggende derde zo snel als redelijkerwijs is worden op de hoogte te stellen van voornoemd eigendomsvoorbehoud.

10.7.       De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.8.       Door 2GETHER geleverde zaken, die krachtens het onder 10.4 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.9.       Voor het geval dat 2GETHER zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 2GETHER of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 2GETHER zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11.                      Onderzoek, reclames

11.1.       Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 2GETHER. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2GETHER in staat is adequaat te reageren.

11.2.       Indien een klacht gegrond is, zal 2GETHER de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3.       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 2GETHER slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

11.4.       Het klachtenreglement en de gedragsregels van het NMI zijn van toepassing op alle werkzaamheden van 2GETHER.

 

Artikel 12.                      Opzegging

12.1.       Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

12.2.       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft 2GETHER recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die volledig aan 2GETHER zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van voldoening van de verschuldigde betaling die uit dit artikellid voortvloeit ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3.       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 2GETHER, zal 2GETHER in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4.       In geval er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen. Is 2GETHER gerechtigd eventuele extra kosten als gevolg van de overdracht van de werkzaamheden door 2GETHER, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 13.                      Opschorting en ontbinding

13.1.       2GETHER is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst 2GETHER ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; -opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2.       Voorts is 2GETHER bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van 2GETHER kan worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

13.3.       Voorts is 2GETHER gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden, indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de wederpartij wordt ingediend of de wederpartij in liquidatie komt te verkeren of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

13.4.       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2GETHER op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 2GETHER de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.5.       2GETHER behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14.                      Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1.       Indien 2GETHER aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 7 (zeven) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren het geleverde binnen zeven dagen na beëindiging van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2.       Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1 genoemde verplichting, heeft 2GETHER het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging (nieuwwaarde), op opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 15.                      Aansprakelijkheid

15.1.       Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is 2GETHER niet aansprakelijk voor enige schade, direct noch indirect, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van 2GETHER of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

15.2.       In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 2GETHER per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan 2GETHER verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3.       In het geval dat 2GETHER door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan 2GETHER naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door 2GETHER ingeschakelde derden.

15.4.         Indien 2GETHER door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een training uit te voeren, kan 2GETHER naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de rechtsverhouding ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door 2GETHER ingeschakelde derden.

15.5.       In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens 2GETHER na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond, dan wel vanaf het moment dat de schade voor de opdrachtgever kenbaar was.

 

Artikel 16.                      Vrijwaring

16.1.       De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens 2GETHER voor de schade die 2GETHER of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst door de opdrachtgever of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals haar werknemers.

16.2.       De opdrachtgever vrijwaart 2GETHER tegen alle rechtsvorderingen van derden, die een gevolg zijn van, c.q. die verband houden met een schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst door de opdrachtgever of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen. 2GETHER zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor 2GETHER en de voor haar werkzame personen dan wel door 2GETHER ingeschakelde derden mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

16.3.       Voorts vrijwaart de wederpartij 2GETHER en alle voor haar werkzame personen dan wel door 2GETHER ingeschakelde derden voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. 2GETHER zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor 2GETHER en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

16.4.       De opdrachtgever vrijwaart 2GETHER voor aanspraken van derden met betrekking tot rechte van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.5.       Indien opdrachtgever aan 2GETHER informatiedragers, elektronische bestanden, software of hardware e.d. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schades voortkomend uit door opdrachtgever aan 2GETHER verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software of hardware e.d. zijn door 2GETHER geheel op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 17.                      Risico-overgang

17.1.       Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van de door opdrachtgever aangewezen derden worden gebracht.

 

Artikel 18.                      Overmacht

18.1.       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 2GETHER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2GETHER niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 2GETHER zowel als in het bedrijf van opdrachtgever of samenwerkende partijen daaronder begrepen.

18.3.       2GETHER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 2GETHER zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4.       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5.       Voor zover 2GETHER ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2GETHER gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19.                      Geheimhouding

19.1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, zolang deze vertrouwelijkheid de werkzaamheden van 2GETHER niet belemmert, of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2.       Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 2GETHER gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en 2GETHER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 2GETHER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20.                      Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1.       Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt 2GETHER zich de rechten en bevoegdheden voor die 2GETHER toekomen op grond van de Auteursweg.

20.2.       Alle door 2GETHER verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 2GETHER worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3.       2GETHER behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21.                      Niet-overname personeel

21.1.       De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 (één) jaar na afloop van de overeenkomst, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 2GETHER, door 2GETHER ingeschakelde derden, medewerkers van 2GETHER, of van ondernemingen waarop 2GETHER ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken (zijn) geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 22.                      Overige bepalingen

22.1.       Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is 2GETHER dan wel de opdrachtgever verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

22.2.       Indien door 2GETHER gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan heeft dat slechts betrekking op de situatie waarvoor de hier bedoelde toestemming is verleend. Ten aanzien van het overige blijft 2GETHER bevoegd directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

22.3.       2GETHER is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren. De administratie van 2GETHER geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door 2GETHER verrichte werkzaamheden. 2GETHER en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.

 

Artikel 23.                  Geschillen

23.1.       In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

23.2.       Wanneer dit mogelijk blijkt zullen partijen in tweede instantie trachten dit geschil op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de overeenkomst.

23.3.       Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, wordt dit geschil in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Zwolle-Lelystad, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

 

Artikel 24.                      Toepasselijk recht

24.1.       Op elke overeenkomst tussen 2GETHER en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25.                      Uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

25.1.       Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij elke offerte dan wel aanbieding als bijlage en staan tevens vermeld op de website: www.2gether.biz.

25.2.       In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25.3.       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

B. OPLEIDINGEN

 

Artikel 26.                      Inschrijving

26.1.       De inschrijving van deelnemers aan trainingen en opleidingen van 2GETHER geschiedt in volgorde van aanmelding.

 

Artikel 27.                      Betaling

27.1.       In geval van trainingen en opleidingen dient de betaling uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum dient de betaling van het cursusgeld onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien voor aanvang van de training of opleiding niet de volledige betaling is ontvangen, is 2GETHER gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de training of opleiding te ontzeggen, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

 

Artikel 28.                       Annulering / wijziging

28.1.       Kosteloze annulering van een training of opleiding is mogelijk tot één maand voor aanvang. Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van de training of opleiding onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie.

28.2.       Tot één maand voor de aanvang van een training kan een deelnemer kosteloos aan 2GETHER verzoeken om in plaats van de training of opleiding waarvoor hij is ingeschreven, te mogen deelnemen aan dezelfde training of opleiding met een latere startdatum. Daarna zal een bedrag van € 65,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Een dergelijke wijziging van de startdatum laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de deelnemer onverlet.

28.3.       Een verhinderde cursist kan kosteloos voor de aanvang van de training of opleiding een vervanger aanmelden, mits deze naar het oordeel van 2GETHER aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na het begin van de training of opleiding is niet toegestaan.

28.4.       In geval van een training met overnachting(en) is de deelnemer in geval van een annulering zelf verantwoordelijk voor de annulering, indien mogelijk, van de trainingsaccommodatie. De acceptatie door 2GETHER van een tijdige annulering van de training of opleiding ontslaat de deelnemer derhalve niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens de trainingsaccommodatie.

28.5.       Indien een optie is genomen op deelname aan een bepaalde training of opleiding, dient de opdrachtgever c.q. deelnemer deze optie uiterlijk één maand voor aanvang om te zetten in een definitieve aanmelding, bij gebreke waarvan de optie vervalt en daaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend.

28.6.       2GETHER behoudt zich het recht voor de opleiding bij onvoldoende deelnemers geheel of ten dele te annuleren tot zeven dagen voor de start van de opleiding, of in geval van bijzondere omstandigheden op nog kortere termijn. De deelnemers zullen tijdig van deze annulering op de hoogte worden gesteld. Het reeds betaalde cursusgeld zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort, tenzij in overleg met de opdrachtgever c.q. deelnemer nieuwe opleidingsdata worden vastgesteld.

28.7.       2GETHER houdt te allen tijde de vrijheid trainers die zijn belast met de uitvoering van de opleidingen, voor aanvang of tussentijds, te vervangen door andere trainers.

28.8.       Het staat 2GETHER voorts vrij om een training of opleiding te verplaatsen naar een andere accommodatie, in welk geval de deelnemers daarover zo spoedig mogelijk zullen worden geïnformeerd. Indien een deelnemer reeds een arrangement in de oude accommodatie had geboekt, zal 2GETHER bemiddelen met de betreffende organisatie.

28.9.       Indien de omstandigheden dat nodig maken, kan 2GETHER afwijken van de in haar brochures aangegeven maximale groepsgrootte en het aantal begeleidende trainers. De inhoud van de training zal ongewijzigd blijven.

Artikel 29.                      Inhalen cursussen

29.1.       Ingeval cursisten een onderdeel van een training of opleiding hebben gemist, dienen zij het gemiste onderdeel in te halen om een bewijs van deelname van 2GETHER te kunnen ontvangen.

29.2.       Bij een training of opleiding die uit meer onderdelen of bijeenkomsten bestaat, is het inhalen van gemiste onderdelen bij een andere trainingsgroep niet mogelijk.

29.3.       In geval van een basistraining is het bij verhindering niet mogelijk om het eerste blok of onderdelen daaruit in te halen. Als het eerste blok of onderdeel is gemist, kan niet aan het vervolg worden begonnen. In dat geval kan in overleg met de cursist worden bekeken of een andere training of opleiding gevolgd kan worden. De in deze Algemene Voorwaarden vermelde annuleringsregeling van 2GETHER blijft te allen tijde onverminderd van toepassing.

29.4.       De kosten die voortvloeien uit het compenseren van de gemiste onderdelen komen voor rekening van de deelnemer.

 

 

C. MEDIATION

 

Artikel 30.                      Betaling

30.1.       Indien de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota niet is ontvangen, is 2GETHER gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

30.2.       Indien een afspraak met de mediator niet eerder dan 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 31.                      Positie 2GETHER

31.1.       2GETHER kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omvang op deze verschillende rechtsverhoudingen met 2GETHER van toepassing.

 

Artikel 32.                      NMI voorschriften

32.1.       Alle mediations die door 2GETHER worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Mediation Instituut (“NMI”).

32.2.       In geval van een eventuele aanpassing van het NMI reglement behoudt 2GETHER zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.

32.3.       Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 33.                      Weigering; annulering

33.1.       2GETHER heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren.

33.2.       Voorts kunnen 2GETHER en/of de door 2GETHER ingeschakelde mediator zich te allen tijde, onder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediation procedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2GETHER zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

 

Artikel 34.                      Geen getuigenverklaring / verschoningsrecht

34.1.       Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om 2GETHER en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure.

34.2.       Anderzijds kan 2GETHER er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

 

Artikel 35.                      Aansprakelijkheid in mediations/bemiddelingen

35.1.       Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is 2GETHER niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van 2GETHER of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

35.2.       In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 2GETHER per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan 2GETHER verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand.

35.3.       Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.